Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Nazewnictwo ulic, placów i innych obiektów m.st. Warszawy

Obowiązujące nazwy

Wykaz zawiera ponad 5600 nazw obiektów miejskich pochodzących z bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

 • Przejdź do mapy
 • Usługi sieciowe
  • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem: http://wms.um.warszawa.pl/serwis
  • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem: http://wfs.um.warszawa.pl/serwis
  • W celu obejrzenia mapy nazwanych obiektów miejskich przy pomocy usług WMS i WFS niezbędne jest zainstalowanie klienta WMS/WFS lub wykorzystanie serwisu mapowego umożliwiającego podłączenie takich usług.
  • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
  • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
 • Zasady i tryb udostępniania
  • Udostępniane dane adresowe i nazewnicze stanowią dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej dla m.st. Warszawy przez Biuro Geodezji i Katastru na podstawie:
   • art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.),
   • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).
  • Do pobrania:
   • wykaz adresów i nazw obiektów miejskich dla wybranego obszaru w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (pliki xls) w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy,
   • mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w zakresie:
    • punkty adresowe i ich numery porządkowe
    • przebiegi i zasięgi nazw ulic i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy
    • poprzez usługi:

    • WMS (Web Map Service) dostępny pod adresem:

     http://wms.um.warszawa.pl/serwis

    • WFS (Web Feature Service) dostępny pod adresem:

     http://wfs.um.warszawa.pl/serwis

    • API. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
    • REST/SOAP. Dokumentacja usług dostępna do pobrania: Dokumentacja
   Uwaga: Mapa punktów adresowych, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów obejmuje również dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (m.in. kontury budynków, granice i numery działek ewidencyjnych), które udostępnia się odpłatnie, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.), co jest zgodne z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.). Wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  • Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:
  • Aktualność danych:
   Dane adresowe i nazewnicze udostępniane są ze stanem aktualności na dzień poprzedni w stosunku do danych prezentowanych w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy.
  • Wyszukiwanie ulic m.st. Warszawy dostępne jest pod adresem:

   ulice.um.warszawa.pl/wyszukiwanie

  • Serwis adresów m.st. Warszawy dostępny jest pod adresem:

   adresy.um.warszawa.pl

 • Informacje o dekomunizacji
 • Kontakt

  e-mail: BG-UliceAdresy@um.warszawa.pl

Nadawanie nazw

Nadawanie nazw warszawskim ulicom, placom i innym obiektom miejskim należy do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy. Obsługę formalno-techniczną spraw z zakresu nadawania nazw oraz ewidencję nazw obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy prowadzi Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy.

Nazwy nadawane są obiektom miejskim, przez które rozumie się:

Katalog nazw obiektów miejskich

„Katalog nazw obiektów miejskich” jest wykazem obowiązujących nazw ulic, placów oraz innych obiektów nazwanych z obszaru m.st. Warszawy, wg stanu na dzień wejścia w życie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzającego lub aktualizującego Katalog (zarządzenie nr 26/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r.).

Nazwy w Katalogu podane są w brzmieniu podstawowym, skróconym i w dopełniaczu. Określone są również dzielnice, w których zlokalizowany jest dany obiekt miejski, jak również dzielnice, w granicach których występują adresy nadane od tego obiektu.

Aktualizowane na bieżąco nazwy ulic, placów i innych obiektów nazwanych z obszaru Warszawy wraz z lokalizacją przestrzenną dostępne są w postaci cyfrowej z poziomu mapy na stronie www.ulice.um.warszawa.pl

Katalog nazw obiektów miejskich w wersji PDF (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)
Katalog nazw obiektów miejskich w wersji XLSX (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)
 • Bank nazw do wykorzystania

  Bank nazw zawiera zbiór nazw zgłaszanych przez mieszkańców Warszawy i inne podmioty, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Nazewnictwa Miejskiego, które mogą być wykorzystane w nazewnictwie obiektów miejskich. Większość nazw w Banku nazw nie ma przypisanego obiektu (ulicy, placu itd.). Bank nazw prowadzi Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, do którego zadań należy kształtowanie nazewnictwa obiektów miejskich w Warszawie.

  Oznakowanie ulic, placów i innych obiektów

  Tablice z nazwami ulic, placów i innych obiektów nazwanych wchodzą w skład systemu oznakowania lokalnego Warszawy – Miejskiego Systemu Informacji (MSI), którym opiekuje się Wydział MSI Zarządu Dróg Miejskich.

  Wydział MSI umieszcza również naścienne moduły informacyjne o patronach ulic, skwerów i placów oraz naścienne moduły informacyjne o obiektach zabytkowych.

  • Kontakt

   Zarząd Dróg Miejskich Wydział MSI ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55-89-460, fax: 22 55-89-461, e-mail:msi@zdm.waw.pl www.zdm.waw.pl/kontakt